Bạn bè • 14

Tạo bài viết mớiQ&A

Ảnh/Video Cảm xúc/Hoạt động ... Đăng
Main Character:
    ===============
    Ctrl 1  = Health
    Ctrl 2  = Armor
    Ctrl+3  = 0 Wanted Level
    Ctrl+4  = +2 Wanted Level
    Ctrl+5  = Fast Walking
    Ctrl+6  = Slow Walking
    
    Weapons
    ===============
    Ctrl+7  = Thug Weapons
    Ctrl+8  = Professional weapons
    Ctrl+9  = Weird Weapons
    Ctrl+0  = Shotgun with 5 rounds
    
    Weather & Time
    ===============
    Ctrl+Z  = Nice Weather
    Ctrl+X  = Lovely Weather
    Ctrl+C  = Cloudy Weather
    Ctrl+V  = Rainy Weather
    Ctrl+B  = Misty Weather
    Ctrl+N  = Speed up time
    
    cars
    ===============
    Shift+1 = Fast Car
    Shift+2 = Faster Car
    Shift+3 = EVEN Faster Car
    Shift+4 = TANK!!
    Shift+5 = Garbage truck
    Shift+6 = Sabre turbo
    Shift 7 = Caddy(w00t)
    Shift+8 = Bloodring Racer appears
    Shift 9 = Romero 's Hearse appears
    Shift+0 = Love Fist limo appears
    Shift+Q = Cars are only wheels
    Shift+W = Flying Car
    Shift+E = Fast Corners, and its impossible to flip
    Shift+R = Cars get floaters as wheels and can thus drive over water
    Shift+T = Some cars get HUGE wheels
    Shift+Y = Planes fly overhead
    Shift+U = All, but specialty (gangcars, taxi's) cars are pink
    Shift+I = All, but specialty (gangcars, taxi's) cars are black
    Shift+O = Explode all vehicles in sight
    Shift+P = People will get in your car when stopped
    
    Skin
    ===============
    Shift+A = Change Clothing
    Shift+S = Mercedes Skin
    Shift+D = Scottish Skin
    Shift+F = Diaz Skin
    Shift+G = Lance Skin
    Shift+H = Rosenburg Skin
    Shift+J = Hilary Skin
    Shift+K = Love Fist Skin
    Shift L = Cortez 's Man Skin
    Shift+Z = Cigarette in mouth
    Shift+X = Makes Tommy fatter
    Shift+C = Gives Tommy girly arms/legs
    
    Misc
    ===============
    Shift+V = Agressive People
    Shift+B = People fall down if u hit them
    Shift+N = Everyone has guns
    Shift+M = Monitor the changes in police & media interest
    Ctrl+Q  = You die, bitch
    Ctrl+W  = All traffic lights to green
    Ctrl+E  = Fast traffic
    Ctrl+R  = One armed bandit
    Ctrl+T  = Women Magnet
 
                          

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.