Bạn bè • 14

Tạo bài viết mớiQ&A

Ảnh/Video Cảm xúc/Hoạt động ... Đăng

1. CURL FANPAGE LÀ GÌ?

Là một đoạn code được viết bằng Javascript thực hiện việc tạo fanpage hàng loạt với mã số random. 
Xem bức hình dể hiểu cơ cấu đặt tên của code 

Ở đây có các biến : 
var page_name = 'Trần Thanh Tú'; mình đặt là Trần Thanh Tú (Có thể thay bằng tên khác tùy các bạn)
+ i (Số random) : Sẽ lấy một số bất kỳ * 100000 và cộng thêm 1
Đây là các ví dụ điển hình : 


2. QUÁ TRÌNH CHẠY


3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Bước 1 : Đầu tiên chúng ta phải đổi trình duyệt từ chrome sang opera bằng tiện ích chrome ( User-Agent Switcher )
Bước 2 : Sau đó chung ta truy cập vào m.facebook.com
Bước 3 : F12 và chuyển qua tab console
Bước 4 : Dán code vào ngay dòng đó
Bước 5 : Enter vào treo trình duyệt.

4. CODE
 1. var page_name = 'Trần Thanh Tú';
 2. function loadCreatePage() {
 3.     console.log('Trần Thanh Tú');
 4.     var i = Math.floor((Math.random() * 100000) + 1);
 5.     var xhttp = new XMLHttpRequest();
 6.     xhttp.onreadystatechange = function () {
 7.         if (xhttp.status == 200 && xhttp.readyState == 4) {
 8.             var data = xhttp.responseText;
 9.             var getValue = data.match(/name="fb_dtsg" value="(.+?)" autocomplete="off"/g);
 10.             var fb_dtsg = getValue[0].replace('name="fb_dtsg" value="', '');
 11.             fb_dtsg = fb_dtsg.replace('" autocomplete="off"', '');
 12.             var charset_test = '€,´,€,´,水,Д,Є';
 13.             var super_category = 1016;
 14.             var category = 2700;
 15.             if(fb_dtsg == null) {
 16.                 console.log('Trống fb_dtsg');
 17.             } else {
 18.                 console.log('Tạo page...');
 19.                 submitCreatePage(fb_dtsg, charset_test, super_category, category, i);
 20.             }
 21.         }
 22.     };
 23.     xhttp.open("GET", 'https://m.facebook.com/pages/create/?page_name=' + page_name +' '+ i + '&category=0&super_category=1016', true);
 24.     xhttp.send();
 25. }
 26. function submitCreatePage(fb_dtsg, charset_test, super_category, category) {
 27.     var i = Math.floor((Math.random() * 100000) + 1);
 28.     var xhttp = new XMLHttpRequest();
 29.     xhttp.onreadystatechange = function () {
 30.         if (xhttp.status == 200 && xhttp.readyState == 4) {
 31.             console.log('Skip step info page...');
 32.             var url = xhttp.responseURL;
 33.             skipStepSubmitInfoPage(url);
 34.         }
 35.     };
 36.     xhttp.open("POST", 'https://m.facebook.com/pages/create/add/', true);
 37.     xhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 38.     xhttp.send("fb_dtsg="+fb_dtsg+"&charset_test="+charset_test+"&page_name=" + page_name +" "+ i + "&super_category="+super_category+"&category="+category);
 39. }
 40. function skipStepSubmitInfoPage(url) {
 41.     var xhttp = new XMLHttpRequest();
 42.     xhttp.onreadystatechange = function () {
 43.         if (xhttp.status == 200 && xhttp.readyState == 4) {
 44.             skipStepSubmitInfoPage2(url + '&step=username&skip=true');
 45.         }
 46.     };
 47.     xhttp.open("GET", url + '&step=about&skip=true', true);
 48.     xhttp.send();
 49. }
 50. function skipStepSubmitInfoPage2(url) {
 51.     var xhttp = new XMLHttpRequest();
 52.     xhttp.onreadystatechange = function () {
 53.         if (xhttp.status == 200 && xhttp.readyState == 4) {
 54.             countDown();
 55.         }
 56.     };
 57.     xhttp.open("GET", url, true);
 58.     xhttp.send();
 59. }
 60. function countDown () {
 61.     console.log('reload script...');
 62.     var a = 30;
 63.     var ITV = setInterval(function(){
 64.         console.log('~ ' + a + 'giây');
 65.         a--;
 66.         if(a === 0) {
 67.             clearInterval(ITV);
 68.             loadCreatePage();
 69.         }
 70.     }, 1000);
 71. }
 72. loadCreatePage();


Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.